ALGEMENE VOORWAARDEN GREEN CABINETT

Artikel 1 Definities

 1. Wij zijn Green Cabinett, gevestigd te Loenen a/d Vecht en ingeschreven onder KvK-nummer 80646425.

2. Jij bent in deze algemene voorwaarden de wederpartij.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, overeenkomsten en levering van producten door of namens ons, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

3. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door ons in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.

4. Jouw algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbod

 1. 1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder bepaalde voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk vermeld. Producten worden na 14 dagen uit het digitale winkelwagentje verwijderd.
 2. 2. Afbeeldingen bij producten zijn een zo waarheidsgetrouwe mogelijke weergave van de aangeboden producten.
 3. 3. Wij kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 Overeenkomst

 1. 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat jij het aanbod hebt aanvaard en voldoet aan de gestelde voorwaarden.
 2. 2. Wij bevestigen de aanvaarding van het aanbod door een orderbevestiging via de e-mail.
 3. 3. Wij zorgen voor een veilige webomgeving en treffen passende maatregelen voor elektronische betaling. Jouw gegevens zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd.

Artikel 5 Tarieven en betalingen

 1. 1. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.
 2. 2. De in het aanbod vermelde prijzen van de aangeboden producten zullen niet worden verhoogd gedurende de huidige overeenkomst, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderde btw tarieven, tenzij de prijzen van de producten zijn gebonden aan schommelingen op de financiële markt waar wij geen invloed op hebben.

Artikel 6 Informatieverstrekking

1. Jij stelt alle informatie, waaronder verzendgegevens, die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar aan ons.

2. Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Wij zullen de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Jij vrijwaart ons voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

Artikel 7 Herroepingsrecht

 1. 1. Jij hebt een bedenktijd van 14 kalenderdagen om de aankoop van producten te ontbinden. Wij hebben het recht jou te vragen naar de reden van herroeping, maar jij bent niet verplicht een reden op te geven.
 2. 2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij het product hebt ontvangen.
 3. 3. Het herroepingsrecht geldt niet voor diensten of producten anders dan fysieke producten.

Artikel 8 Verplichtingen bij herroeping

 1. 1. Jij dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn. De originele labels mogen niet zijn verwijderd.
 2. 2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor jouw rekening.
 3. 3. Wij sturen na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan jou.
 4. 4. Wij vergoeden de betalingen binnen 14 dagen nadat jij de herroeping kenbaar hebt gemaakt.

Artikel 9 Uitoefening van herroepingsrecht

 1. 1. Jij meldt schriftelijk en binnen de bedenktijd aan ons dat jij gebruik maakt van het herroepingsrecht.
 2. 2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuur jij het product, in originele staat en verpakking, terug.
 3. 3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt aan jou toe. Jij dient een verzendbewijs te kunnen tonen.
 4. 4. De kosten van het terugzenden van het product nemen wij uit coulance voor onze rekening.

Artikel 10 Levering en bezorging

 1. 1. Als verzendadres geldt het adres dat jij hebt opgegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 2. 2. Wij zijn enkel gehouden te leveren in de door ons aangegeven leveringsgebieden, zijnde Nederland en België.
 3. 3. Wij streven ernaar geaccepteerde bestellingen binnen 2 werkdagen te verzenden, tenzij een langere termijn is afgesproken of een product niet op voorraad is.
 4. 4. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvang jij hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 4 weken heb jij het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Wij zullen het reeds betaalde bedrag binnen 14 kalenderdagen na ontbinding terugbetalen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid schade

1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Wij zijn niet aansprakelijk voor het stukgaan van het product indien hier niet-zorgvuldig mee om wordt gegaan.

4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verkeerd gebruik van het product na het geven van advies.

5. Wij zijn niet aansprakelijk voor handelingen, waaronder vertragingen, veroorzaakt door derden zoals leveranciers.

6. In het geval dat wij een schadevergoeding verschuldigd zijn aan jou bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door ons is gefactureerd, tenzij een wettelijke bepaling anders vereist.
7.  Jij vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door ons geleverde producten.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

 1. 1. De intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam, ontwerpen en afbeeldingen van Green Cabinett berusten bij ons en mogen zonder toestemming niet worden gebruikt of verveelvoudigd.
 2. 2. Het handelen in strijd met het in dit artikel gestelde, levert een inbreuk op auteursrechten op.
 3. 3. Bij inbreuk komt ons een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door ons gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 4. 4. Eigendom van door ons geleverde producten gaat over op jou wanneer de betaling volledig is voltooid.

Artikel 13 Aanbiedingen en acties

 1. 1. Wij kunnen aanbiedingen en acties aanbieden. Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, zijn wij niet meer verplicht ons aan de bij de actie geldende voorwaarden te houden.
 2. 2. Aangeboden kortingen zijn enkel van toepassing wanneer de betaling binnen de gestelde termijn is voldaan. Wij bepalen te allen tijde of de korting correct is toegepast. In geval van foutieve toepassing behouden wij het recht de bestelling te annuleren.

Artikel 14 Klachten en garantie

 1. 1. Jij bent verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde producten uiterlijk 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan ons.
 2. 2. Vanaf 15 februari 2016 is het voor klanten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het jou vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
 3. 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 15 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Wij zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat wij ons tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin wij zijn gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ons en betrokken derden 12 maanden.